26 ספטמבר 2021 | נכתב ע"י 

בחירות למוסדות האגודה תשפ"ב

חברות וחברים יקרים,

הנדון: בחירות במוסדות האגודה

הריני מתכבד להודיעכם, כי ועד האגודה קבע שהבחירות למוסדות האגודה יתקיימו ביום שלישי, י"ט בכסלו תשפ"ב, 23.11.21.

הבחירות תתקיימנה בבית הסופר, ברחוב קפלן 6 תל אביב. שעות פתיחת וסגירת הקלפיות תהיינה, כדלקמן: החל משעה 13:00 ועד השעה 20:00.

בבחירות אלו ייבחרו יו"ר האגודה וכן חברי מוסדות האגודה, כדלקמן:

  • יו"ר האגודה - ייבחר מועמד אחד, אשר יהיה עם היבחרו אחד מחברי הוועד המנהל.
  • ועד האגודה - ייבחרו 13 מועמדים (כאשר מתוכם יהיה יו"ר האגודה).
  • ועדת הביקורת - ייבחרו 3 מועמדים.
  • ועדת האתיקה - ייבחרו 3 מועמדים.

הנחיות בדבר הבחירות:

  • הבחירות תתקיימנה על פי מגבלות התו הירוק כפי שיהיו נכון ליום מועד הבחירות.
  • בהתאם להוראות התקנון של האגודה, על כל חבר/ה אגודה המעוניין/ת להיבחר לאחד ממוסדותיה להודיע על כך בכתב לוועדת הבחירות עד 40 ימים לפני מועד קיום הבחירות, קרי עד ליום 17.10.2021. הודעה על הגשת מועמדות תישלח למען האגודה באמצעות טופס ייעודי שיפורסם באתר האינטרנט של האגודה. ההגשה תתאפשר במסירה אישית, בפקס 03-6919681 או בהודעת דוא"ל למזכירות האגודה בכתובת הדוא"ל events@hebrew-writers.org.
  • בהתאם להוראות תקנון האגודה, חברי אגודה אשר שילמו דמי חבר והסדירו את חובותיהם הכספיים לאגודה, זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.
  • בישיבתה הראשונה של ועדת הבחירות מיום 13.9.21 נקבע, כי המועד האחרון לתשלום דמי החבר והסדרת ההתחייבויות הכספיות, לשם זכאותו/ה של חבר/ה אגודה לבחור ולהיבחר, הינו עד ליום 17.10.2021.

קובץ הנחיות ונהלים בדבר מועדים הנוגעים לבחירות, אופן הגשת מועמדות ונושאים אחרים בעניין הבחירות, יפורסמו על ידי ועדת הבחירות באתר האינטרנט של האגודה עד ליום 26.9.21. לחילופין, קובץ ההנחיות והנהלים יהיה זמין לעיון החברים במשרדי האגודה.

                                               

בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,

ד"ר צדוק עלון, יו"ר ועדת הבחירות

העתק:

חברי ועדת הבחירות –  השופטת (בדימוס) נילי ארד, עו"ד דן שינמן, השופט (בדימוס) ד"ר אברהם טננבוים, רו"ח שמעון בארי, פרופ' רירי מנור, מוטי גלזר

צביקה ניר, יו"ר האגודה

עו"ד שמואל כהן, יו"ר ועדת הביקורת