סדנאות
  פעילות ילדים ונוער
  טורים אישיים
  מאמרים
  הודעות לעיתונות
  פרסים ותערוכות
  ספרים חדשים
  לזכרם

לקסיקון הסופרים

  אודות הלקסיקון
  דבר העורך
  אלפון
  חיפוש

מאזניים

  דבר העורך
  אודות מאזנים
  טופס הרשמה
  גיליונות מאזנים

חברים

  תנאי קבלת חברים
  תהליך ההרשמה
  טופס הרשמה
  זכויות חברים
  תעריפון מומלץ
  חדשות באגודה
  דרושים
סניפים
  סניף חיפה והצפון
 

הנחיות ונהלים לבחירות – נובמבר 2017    >>

תאריך : 09/08/2017
מאת : הנהלת האגודה

 

אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל (ע"ר)

ועדת הבחירות

הנחיות ונהלים לבחירות – נובמבר 2017

1.כללי

(א) מטרת הנחיות אלו היא לקבוע את ההוראות והכללים ביחס לכינוסה של הוועידה וביחס לעריכת הבחירות למוסדות אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל (ע"ר) (להלן: "האגודה"), והכל לשם הבטחת תקינות הליך הבחירות ופיקוח על טוהר הבחירות.

(ב)הנחיות אלו יכללו הוראות הנוגעות, בין היתר, להכנות הנדרשות מוועדת הבחירות, אופן הגשת מועמדות למוסדות האגודה, בדיקת רשימת המועמדים, בדיקת רשימת בוחרים הזכאים לבחור במסגרת הבחירות וכיו"ב.

2. מועד לקיום הבחירות

(א) בהתאם להחלטת הוועד המנהל של האגודה, הבחירות באגודה תתקיימנה ביום שלישי, כ"ה בכסלו תשע"ח, 14.11.17, בשעה 16:00 בבית הסופר, ברחוב קפלן 6 תל אביב.

(ב)שעות פתיחת וסגירת הקלפיות תהיינה, כדלקמן: החל משעה 16:00 ועד שעה 22:00.

3. אופן עריכת הבחירות

(א) בהתאם להוראות תקנון האגודה, בבחירות אלו ייבחרו לראשונה, יו"ר האגודה, הועד המנהל, ועדת הביקורת וועדת האתיקה למשך תקופת כהונה של 4 שנים. הבחירות לתפקיד יו"ר האגודה ולמוסדות האגודה יהיו לראשונה בנפרד.

(ב)הבחירות למוסדות האגודה תיערכנה באופן כדלקמן:

ליו"ר האגודה - ייבחר מועמד אחד, אשר יהיה אחד מחברי ועד האגודה.

לוועד האגודה – ייבחרו 12 מועמדים (בנוסף ליו"ר האגודה. סה"כ יהיו 13 חברים בוועד האגודה).

לוועדת הביקורת – ייבחרו 3 מועמדים.

לוועדת האתיקה - ייבחרו 3 מועמדים.

(ג)הבחירות למוסדות האגודה תיערכנה באופן אישי וחשאי וספירת הקולות תיעשה על ידי ועדת הבחירות ו/או צוות הקלפי שמונה על ידי ועדת הבחירות, אשר תהיה אחראית לבדיקת נכונות התוצאות ופרסומן, כפי שיפורט להלן.

4. רשימת בעלי זכות הצבעה

(א)סעיף 2.5.2 לתקנון האגודה קובע, כי רק חברי אגודה אשר שילמו דמי חבר והסדירו את חובותיהם הכספיים לאגודה, זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה.

(ב)בהתאם להחלטת ועדת הבחירות, המועד האחרון לתשלום דמי חבר והסדרת חובות כלפי האגודה, בכדי שתקום לחבר זכאות לבחור ולהיבחר במסגרת הבחירות, הינו עד ליום3.10.17 , בשעה 14:00 (להלן: "המועד הקובע").

(ג)מזכירות האגודה תעביר תזכורות לחברי אגודה אשר טרם שילמו והסדירו חובותיהם הכספיים לאגודה.

(ד)לאחר המועד הקובע, ועדת הבחירות תסגור את רשימת הבוחרים בעלי זכות ההצבעה בבחירות. רק חברים אשר ייכללו ברשימה זו יוכלו לבחור ולהצביע במסגרת בחירות אלו.

(ה)רשימת הבוחרים תהיה פתוחה לעיון כלל חברי האגודה במשרדי האגודה החל מיום 11.10.17.

5. הגשת הצעות של מועמדים לבחירות ופרסום רשימת מועמדים

(א)בהתאם להוראות התקנון, על כל חבר אגודה המעוניין להיבחר לאחד ממוסדות האגודה, להודיע בכתב לוועדת הבחירות עד 40 ימים לפני מועד קיום הבחירות, קרי עד ליום 3.10.17 בשעה 14:00. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להגיש מועמדות למוסדות לאגודה.

(ב)הודעה כאמור לוועדת הבחירות תיעשה באמצעות הגשת טופס חתום למזכירות האגודה. טופס הגשת מועמדות מצ"ב להנחיות אלו.

(ג)למען הסר ספק מובהר, כי אין להגיש מועמדות ליותר ממוסד אחד. יחד עם זאת, חבר המגיש מועמדות לוועד המנהל, יהא רשאי להגיש מועמדות גם לתפקיד יו"ר האגודה.

(ד)ועדת הבחירות תבחן את כשירות המועמדים בהתאם להוראות התקנון ותפרסם את רשימת המועמדים שהגישו מועמדות ונמצאו כשירים, עד ליום 10.10.17 באתר האינטרנט של האגודה.

6.הגשת תלונות או בקשות לפסילה

(א)הגשת תלונה או בקשה לפסילה ביחס למועמד או למועמדים (להלן: "ההתנגדות") תוגש בכתב לוועדת הבחירות, כאשר היא חתומה על ידי המגיש בליווי אסמכתאות ומסמכים המגבים את טענות המגיש/ה, וזאת עד ליום 14.10.17.

(ב)התנגדות תישלח למען האגודה באמצעות מסירה אישית, דואר רשום או הודעת דוא"ל למזכירות האגודה בכתובת הדוא"ל aguda-sofrim@bezeqint.net

(ג)ועדת הבחירות תדון בהתנגדויות כנגד מועמדים (ככל שתוגשנה) ותכריע בהן עד ליום 24.10.17.

(ד)לדיון בהתנגדות יוזמנו המתנגדים והמועמדים אשר נגדם הוגשה התנגדות כדי לשמוע את עמדתם. מובהר, כי לא יתקבלו התנגדויות אנונימיות או לא חתומות ולוועדת הבחירות מסור שיקול הדעת בבחינת ההתנגדות על בסיס שמיעת טענות הצדדים, המסמכים והאסמכתאות המוגשים אליה.

(ה)החלטת ועדת הבחירות בעניין ההתנגדויות יפורסמו באתר האינטרנט של האגודה לאחר ההכרעה בהן.

7. טופסי ההצבעה ותיבת הקלפי

ועדת הבחירות ו/או צוות הקלפי יכינו ויספקו טופסי הצבעה ומעטפות בכמות המספקת, יקבעו את צורת סימונם בעת הבחירות ובהתאם, ינחו כל חבר/ה בעת ההצבעה.

(א)מאחר שהבחירות לתפקיד יו"ר האגודה ולמוסדות האגודה הינן נפרדות, כל חבר מצביע יקבל טופס הצבעה אשר באמצעותו ניתן יהיה להצביע לתפקיד יו"ר האגודה וגם למועמדים למוסדות האגודה.

8. ההצבעה

(א)ההצבעה במסגרת הבחירות בקלפי תתאפשר רק לחבר המופיע ברשימת הבוחרים ולאחר שהציג תעודה מזהה לוועדת הבחירות ו/או צוות הקלפי.

(ב)חבר שהצביע, שמו יימחק מרשימת הבוחרים ויסומן שהצביע לאחר ששלשל את מעטפת ההצבעה לתוך הקלפי.

(ג)הכניסה לתא הקלפי תתאפשר רק למצביע עצמו ולאחר שזוהה כאמור על ידי ועדת הבחירות ו/או צוות הקלפי. חבר אשר זקוק לסיוע מפאת מגבלות פיזיות כלשהן – יוכל להיעזר באדם אחר, בהתאם להחלטת ועדת הבחירות ו/או צוות הקלפי.

(ד)בגמר ההצבעה יפתחו חברי ועדת הבחירות ו/או צוות הקלפי את קלפיות לצורך ספירת הקולות.

(ה)ועדת הבחירות תפסול קולות בלתי כשרים או פסולים. קולות פסולים יהיו טופסי הצבעה שלא סומנו כראוי וטופסי הצבעה שסומנו בהם או נרשמו בהם דבר שעשוי לזהות את המצביע.

9. תוצאות הבחירות

התוצאות הסופיות של הבחירות תפורסמנה על ידי יו"ר ועדת הבחירות או על ידי יו"ר האסיפה הכללית.

10. שונות

(א)הנחיות אלו מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הן מכוונות לנשים וגברים גם יחד.

(ב)ועדת הבחירות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות הנחיות אלו.

(ג)כל שינוי או עדכון של הנחיות אלו יפורסם באתר האינטרנט של האגודה.

 

הורדת טופס מעומדות


הוספת תגובה  הדפסה

 

 
תגובות הגולשים
 
 כל הזכויות שמורות לאגודת הסופרים העברים במדינת ישראל  

Powered by הקמת אתרים  קידום אתרים