Super User

Super User

חמישי, 23 אוגוסט 2018 13:27

טופס הצטרפות כמנוי מאזנים

אבקש להצטרף כמנוי "מאזנים" לשנה.

כנגד הצטרפות המנוי (המזכה אותי בקבלת 6 גיליונות במהלך השנה הקרובה), אני מתחייב/ת להעביר את התשלום ע"ס 250 ₪ .
את התשלום ניתן לשלוח בצ'ק לכתובת האגודה או בכרטיס אשראי באמצעות שיחת טלפון למזכירות האגודה.

חמישי, 23 אוגוסט 2018 13:23

דבר העורך מאזנים

לכבוד חברי אגודת הסופרים,                       י' שבט תשע"ו , 20 בינואר, 2016


הנדון: כתב העת 'מאזנים'


חברים יקרים,
אני שמח ונרגש להיכנס לתפקיד עורך כתב העת 'מאזנים', ומודה לקודמי בתפקיד, ד"ר משה גרנות.
אני מקווה שבעקבות השינויים שמתוכננים בכתב העת, שעליהם עמלנו יחד -
יו"ר האגודה החדש, צביקה ניר, יו"ר המערכת החדשה, ד"ר דורית זילברמן,
כמו גם חברי המערכת, פרופ' אביבה דורון, חיים פסח, ד"ר יערה שחורי ורנה ורבין
– יתפוס 'מאזנים' מקום מרכזי בשיח הספרותי-תרבותי הגועש שמתנהל עכשיו בישראל.
זאת, הן מבחינת היצירות שיתפרסמו בו, והן מבחינת הדיונים הספרותיים שיתנהלו בו.
היצירות והמאמרים שיפורסמו בכתב העת ייבחרו על פי תפיסת חברי המערכת
ותפיסתי שלי באשר לאיכותם הספרותית ונחיצותם לכתב העת.


אני מזמין אתכם אפוא לשלוח מיצירותיכם לתא הדואר האלקטרוני This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
ואני מקווה לפרסם מהן בגיליונות הקרובים.


שלכם, בברכה חמה,
מתן חרמוני
רביעי, 22 אוגוסט 2018 15:20

גנזים של אגודת הסופרים

גנזים אגודת הסופרים
רביעי, 22 אוגוסט 2018 13:24

אודות אגודת הסופרים

א. כללי התנהגות והיחסים שבין חברי האגודה בינם לבין עצמם:

 • כל חבר ינהג ביושר, ביושרה ובכבוד כלפי כל חבר אגודה.
 • על חבר אגודה להתייחס בכבוד לכישורים, ליצירות, לדעות ולממצאים של סופרים ומשוררים אחרים. עליו להציגם בצורה נכונה והוגנת וכן, להשתמש בערוצים המתאימים לחיווי דעתו בנושאים אלה.
 • כל חבר ינהג באופן מכבד וראוי, לא ישמיץ את חבר אחר, לא ילבין פני חבר אחר ברבים ולא יוציא דיבתו רעה.
 • חבר אגודה בעת פועלו ועשייתו הספרותית, יפעל בצורה הגונה ויעמוד בהתחייבויותיו.
 • חבר אגודה ינהג בסובלנות כלפי חבריו לאגודה.
 • חבר אגודה ישמור על אווירה תומכת כבסיס לשיתוף פעולה ויפעל עם חבריו לקידום אינטרסים ונושאים מקצועיים של האגודה של הספרות העברית.
 • כל חבר ישמור כמיטב יכולתו על כבוד העיסוק והעשייה הספרותית על כל גווניה וימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד העיסוק ובעשיה הספרותית.
 • כל חבר יפעל כמיטב יכולתו לקידום מטרותיה של האגודה וימלא אחר הוראות תקנון האגודה והנהלים של ועדות המשנה השונות של האגודה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
 • חבר אגודה לא יצטט או יאזכר חלק מיצירה כלשהי שאינה פרי עטו, מבלי לציין את מקור הציטוט ומבלי לקבל הסכמה מפורשת מראש מבעל היצירה, והכל בכפוף להוראות חוק זכויות יוצרים, תשס"ח - 2007.
 • חבר אגודה ינהג באופן מכבד וייצוגי בעת השתתפותו באירועים המאורגנים על ידי האגודה ובאירועים אחרים שנדרשת בהם נציגות של האגודה.
 • חבר אגודה ינהג בכבוד כלפי יצירות של חבריו ולא יפעל באופן כלשהו המהווה הפרה של זכויות קניין רוחני של יוצר או גורם אחר (לרבות אך לא רק, הפרה של זכויות יוצרים).


ב. בירור תלונות

 • חבר אגודה רשאי להגיש תלונה כנגד חבר אגודה אחר, ככל שהוא סבור שאותו חבר אגודה פעל בניגוד לקוד האתי, תקנון האגודה, מטרותיה הרשומות של האגודה או כל דין אחר.
 • תלונה תוגש לוועדת האתיקה, כאשר מענה יהיה מענה הרשום של האגודה.
 • במקרה של בירור אודות התנהלות חבר אגודה או העברת תלונה של חבר אגודה המופנית כנגד חבר אחר, יעמיד החבר לרשות וועדת האתיקה את כל האסמכתאות בעניין והחומר הרלוונטי המצויים תחת ידו וכן כל חומר אחר שיתבקש להעמיד לרשות לוועדת האתיקה של האגודה, מקרים שיש בהם פגיעה בסודיות או בפרטיות של מוסד או אדם כלשהוא.
 • וועדת האתיקה תבחן כל תלונה או בירור נדרש, בהתאם להוראות תקנון האגודה.
 • לחבר הנילון תינתן אפשרות להגיב לתלונה ולהביא בפני הוועדה את עמדתו ומסמכים וחומרים עליהם הוא מסתמך.
 • החלטת וועדת האתיקה תהיה מנומקת.

חבר המבקש להתקבל לאגודה יצהיר בטופס הגשת הבקשה כי אם יתקבל לחברות יהיה מחויב לכללי הקוד האתי

*הקוד האתי מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לנשים וגברים גם יחד.
ראשון, 22 יולי 2018 23:24

זכויות החברים

ראשון, 22 יולי 2018 23:23

טופס רישום לאגודת הסופרים

[No form id or name provided!]
ראשון, 22 יולי 2018 23:10

תהליך הרשמה

הרשמה לאגודת הסופרים העברים


אנו שמחים על כך שאתם עונים על הקריטריונים לקבלה לאגודה.

להלן תהליך ההרשמה:

1. נדרש למלא טופס הרשמה ממוכן - קישור לטופס ממוכן

כמו כן ניתן להוריד כאן טופס מהאתר למלא ולשלוח בפקס 6919681 - 03
או בדואר לכתובת ת.ד 7111 תל אביב מיקוד 61070

2. יש לשלוח המחאה על סך 100 ש"ח - דמי טיפול - אשר לא יוחזרו.
ניתן לתשלום טלפוני בכרטיס אשראי בטלפון 6953257 - 03.

3. יש לשלוח שני ספרים , עותק אחז מכל ספר (אשר לא יוחזרו)
לכתובת ת.ד 7111 תל אביב מיקוד 61070

4. יש לשלוח קורות חיים + המלצה משני סופרים/מבקרי ספרות/משוררים
בפקס 6919681 - 03 או בדואר אלקטרוני.

תודה
הנהלת אגודת הסופרים
ראשון, 22 יולי 2018 23:08

תנאי קבלת חברים

כשירים להתקבל כחברים באגודה, אלה אשר עונים על התנאים המצטברים הבאים:
 • סופרים, עברים, בגירים, כותבי עברית, הכותבים ספרות בתחומי הסיפורת, השירה, המחזה, ההגות או המסה הספרותית.
 • תושבי מדינת ישראל ללא הבדל דת, מין ולאום.
 • לפחות שניים מספריהם, ראו לאור, או שימשו כעורכי מוספי ספרות מרכזיים, או כעורכי כתבי עת ספרותיים, או כעורכים בהוצאות ספרים מרכזיות, או שהגיעו להישגים ספרותיים אשר הביאו את וועד האגודה לפנות אליהם ואזי הסכמתם בכתב להיענות להצעת הוועד כמוה כאישור לקבלם.
עמוד 2 מתוך 3