14 מאי 2021 | נכתב ע"י 

תחרות הסיפור הקצר 2021

הודעה לכל שולחי הסיפורים לתחרות הסיפור הקצר של אגודת הסופרים לשנת תשפ"ב,2021:

התחרות משכה תשומת לב רבה מצד סופרים, וקיבלנו מספר רב מאוד של סיפורים.

עתה אנחנו עוברים לשלב המיון והשיפוט. במטרה להקדיש את תשומת הלב הראויה לכל סיפור, ונוכח המספר הגדול של הסיפורים, אין זה מן הראוי לקבוע עכשיו את המועד הסופי שבו נודיע על הזוכים.

העבודה על תהליכי השיפוט מתנהלת ללא הפסק. נודיע על מועד הכרזת הזוכים  בהקדם.  עיקבו אחר פרסומים באתר אגודת
הסופרים. נא לא להתקשר למשרדי אגודת הסופרים לבירורים בנושא זה.


עדכוןעלהתקדמותהמיוןבתחרותהסיפורהקצרשלאגודתהסופרים

 6/10/21

התחרותמשכהתשומתלברבהמצדסופריםוקיבלנומעל 1300 סיפורים.

אנחנובעיצמושלשלבהמיוןוהשיפוט
במטרהלהקדישאתתשומתהלבהראויהלכל סיפור
ונוכחהמספרהגדולשלהסיפורים, תהליך השיפוט לוקח זמן. 

איןזהמןהראוילקבועעכשיואתהמועדהסופי שבונודיעעלהזוכים.

העבודהעלתהליכיהשיפוטמתנהלתללאהפסק
נודיעעלמועדהכרזתהזוכיםבהקדם האפשרי
.
אנא עיקבו אחרי פירסומי אגודת הסופרים העברים באתר ובפייסבוק. 


sipur800 top
sipur800 bt