21 יולי 2020 | נכתב ע"י 

הזמנה לאספה כללית שנתית של אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

logo sofrim650


הודעה בדבר עדכון מועד ומקום
האספה הכללית השנתיתחברי וחברות אגודה יקרים,

לאור המצב במשק והנחיות משרד הבריאות, המתעדכנות באופן תדיר, הוחלט לאחר היוועצות לדחות את מועד האספה הכללית השנתית ולקיימה באמצעות אפליקציית זום.

האסיפה הכללית השנתית תתקיים
ביום שלישי 18.8.2020 כ"ח אב תש"ף  בשעה 18:00.

כל חברי האגודה מוזמנים להשתתף באספה הכללית.


חברים המעוניינים להשתתף באספה מתבקשים לפעול, כדלקמן:

  • א. להירשם לצורך השתתפות באספה באמצעות מזכירות האגודה עד ליום א' 16.8.2020 כ"ו אב תש"ף בשעה 16:00
  • ב. נוכח הנחיות רשם העמותות, יש להצטייד במצלמה בעת ההשתתפות וההצבעה באספה, שתועבר כאמור בזום, כדי להיראות ולהישמע בו זמנית בעת קיום האספה.

תשומת לבכם, כי בהתאם להוראות תקנון, בהיעדר מניין חוקי במועד שנקבע לאספה הכללית, תתקיים האספה הכללית לאחר חצי שעה מהמועד שנקבע לה בכל מספר של משתתפים.

מצ"ב הזמנה מעודכנת לישיבת האספה הכללית השנתית של האגודה, הכוללת את סדר היום.

נא ראו הזמנה זו כהזמנה אישית.


בריאות איתנה לכולנו.

צביקה ניר

יו"ר אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל (ע"ר)
19.07.20

הזמנה לאספה כללית שנתית
של אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל


האספה תתקיים ביום ג' 18.8.20 כ"ח אב תש"ף

בשעה 18:00 בזוםעל סדר היום:
1. בחירת יו"ר ומזכיר לאספה.
2. דיווח על פעילות הוועד בשנה החולפת.
3. אישור הדו"ח הכספי והמילולי לשנת 2019.*
4. הצגת המלצות דו"ח ועדת הביקורת ביחס לפעילות האגודה לשנת 2019.
5. אישור נוהל החזר הוצאות בתפקיד.
6. אישור חידוש מינויו של רו"ח של האגודה ושכרו.


נוכחותך חשובה.

צביקה ניר,
יו"ר אגודת הסופרים העברים* הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי זמינים לעיון כלל החברים במשרדי האגודה. לתאום מועד לעיון בדוחות ניתן לפנות למשרדי האגודה בימים א-ה בשעות 9:30 עד 15:00 טל. 03-6953256 בית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6 תל אביב