הקוד האתי של אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל (ע"ר)

א. כללי התנהגות והיחסים שבין חברי האגודה בינם לבין עצמם:

 • כל חבר ינהג ביושר, ביושרה ובכבוד כלפי כל חבר אגודה.
 • על חבר אגודה להתייחס בכבוד לכישורים, ליצירות, לדעות ולממצאים של סופרים ומשוררים אחרים. עליו להציגם בצורה נכונה והוגנת וכן, להשתמש בערוצים המתאימים לחיווי דעתו בנושאים אלה.
 • כל חבר ינהג באופן מכבד וראוי, לא ישמיץ את חבר אחר, לא ילבין פני חבר אחר ברבים ולא יוציא דיבתו רעה.
 • חבר אגודה בעת פועלו ועשייתו הספרותית, יפעל בצורה הגונה ויעמוד בהתחייבויותיו.
 • חבר אגודה ינהג בסובלנות כלפי חבריו לאגודה.
 • חבר אגודה ישמור על אווירה תומכת כבסיס לשיתוף פעולה ויפעל עם חבריו לקידום אינטרסים ונושאים מקצועיים של האגודה של הספרות העברית.
 • כל חבר ישמור כמיטב יכולתו על כבוד העיסוק והעשייה הספרותית על כל גווניה וימנע מכל דבר העלול לפגוע בכבוד העיסוק ובעשיה הספרותית.
 • כל חבר יפעל כמיטב יכולתו לקידום מטרותיה של האגודה וימלא אחר הוראות תקנון האגודה והנהלים של ועדות המשנה השונות של האגודה, כפי שיתעדכנו מעת לעת.
 • חבר אגודה לא יצטט או יאזכר חלק מיצירה כלשהי שאינה פרי עטו, מבלי לציין את מקור הציטוט ומבלי לקבל הסכמה מפורשת מראש מבעל היצירה, והכל בכפוף להוראות חוק זכויות יוצרים, תשס"ח - 2007.
 • חבר אגודה ינהג באופן מכבד וייצוגי בעת השתתפותו באירועים המאורגנים על ידי האגודה ובאירועים אחרים שנדרשת בהם נציגות של האגודה.
 • חבר אגודה ינהג בכבוד כלפי יצירות של חבריו ולא יפעל באופן כלשהו המהווה הפרה של זכויות קניין רוחני של יוצר או גורם אחר (לרבות אך לא רק, הפרה של זכויות יוצרים).


ב. בירור תלונות

 • חבר אגודה רשאי להגיש תלונה כנגד חבר אגודה אחר, ככל שהוא סבור שאותו חבר אגודה פעל בניגוד לקוד האתי, תקנון האגודה, מטרותיה הרשומות של האגודה או כל דין אחר.
 • תלונה תוגש לוועדת האתיקה, כאשר מענה יהיה מענה הרשום של האגודה.
 • במקרה של בירור אודות התנהלות חבר אגודה או העברת תלונה של חבר אגודה המופנית כנגד חבר אחר, יעמיד החבר לרשות וועדת האתיקה את כל האסמכתאות בעניין והחומר הרלוונטי המצויים תחת ידו וכן כל חומר אחר שיתבקש להעמיד לרשות לוועדת האתיקה של האגודה, מקרים שיש בהם פגיעה בסודיות או בפרטיות של מוסד או אדם כלשהוא.
 • וועדת האתיקה תבחן כל תלונה או בירור נדרש, בהתאם להוראות תקנון האגודה.
 • לחבר הנילון תינתן אפשרות להגיב לתלונה ולהביא בפני הוועדה את עמדתו ומסמכים וחומרים עליהם הוא מסתמך.
 • החלטת וועדת האתיקה תהיה מנומקת.

חבר המבקש להתקבל לאגודה יצהיר בטופס הגשת הבקשה כי אם יתקבל לחברות יהיה מחויב לכללי הקוד האתי

*הקוד האתי מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מכוון לנשים וגברים גם יחד.