תנאי קבלת חברים

בהתאם להוראות תקנון האגודה, כשירים להתקבל כחברים באגודה, אלה אשר עונים על התנאים המצטברים הבאים:
1. סופרים עברים, בגירים, כותבי עברית, הכותבים בתחומי הסיפורת, השירה, המחזה, ההגות המסה הספרותית, מתרגמים לעברית או עורכי ספרים וכתבי עת, וחוקרי ספרות שפרסמו לפחות שני ספרי מחקר.
2. תושבי מדינת ישראל ללא הבדל דת, מין ולאום.
3. לפחות שניים מספריהם, כמפורט בסעיף 1 לעיל, ראו לאור, או שימשו כעורכי מוספי ספרות מרכזיים, או כעורכי כתבי עת ספרותיים, או כעורכים בהוצאות ספרים מרכזיות, או שהגיעו להישגים ספרותיים מיוחדים.
4. תינתן אפשרות להתקבל על סמך ספר אחד בלבד אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים:
     א. הספר זכה באחד מפרסי הספרות החשובים המחולקים בידי המדינה, תאגידים ציבוריים, רשויות מקומיות וכד'.
     ב. הספר זכה להערכה מיוחדת של 2/3 מחברי ועדת הקבלה הנוכחים בישיבה.
     ג. הספר או מבקש החברות באגודה אושרו על ידי הוועדה בעקבות פניית יו"ר האגודה, ובהסתמך על נימוקים שיירשמו.
5. אדם החפץ להיות חבר האגודה יגיש לוועד בקשה בנוסח המפורט בתקנון ויצרף אליה שני ממליצים מבין חברי האגודה.
החלטה בדבר קבלת חברים לאגודה נתונה בידי ועד האגודה. ועדת קבלת חברים תבחן את כל בקשה להצטרף לשורות האגודה ותגיש המלצותיה בכתב לוועד האגודה.